Dyslexie en dysorthografie

Ongeveer 5% van de schoolgaande kinderen zou dyslectisch zijn. Kinderen met dyslexie hebben problemen met het decoderen van de letters tot woorden. Ze hebben dus problemen met het technisch lezen, niet met het begrijpend lezen. De problemen met het technisch lezen kunnen echter wel een belemmering vormen voor het begrijpend lezen. Dyslexie is een hardnekkig probleem, dat eigenlijk niet kan worden ‘genezen’. Door intensief te oefenen kan de impact echter wel beperkt worden. Het is dan ook heel belangrijk om zo vroeg mogelijk te starten met intensieve oefeningen. Hoe eerder een gerichte aanpak kan starten, hoe groter de kans op succes.
Kinderen met dyslexie kunnen problemen hebben met:

  • Het verschil horen tussen sterk gelijkende klanken of letters: vb. m en n, eu en uu
  • Het in de juiste volgorde zetten van letters: vb. slot en solt
  • Het inprenten van reeksen: vb. tafels, spellingsregels, …
  • Het onthouden van losse feiten, jaartallen, …

Leesstoornis

Kinderen met dyslexie lezen vaak trager dan andere kinderen. Andere kinderen met dyslexie lezen dan weer heel snel, maar maken heel veel fouten doordat ze eerder gaan raden. U ziet het al, dyslexie is niet bij iedereen hetzelfde. Een individuele aanpak is noodzakelijk.
95% van de mensen met dyslexie hebben hierbij ook nog problemen met het spellen (dysorthografie).

Spellingsstoornis

Deze kinderen maken langdurig veel spellingsfouten. Ze hebben moeite om de spellingsregels toe te passen en daarom proberen ze alle woorden gewoon te onthouden. Deze kinderen gaan veel verbeteren en dus veel doorstrepen, opnieuw schrijven, … Vaak schrijven ze onduidelijk en/of eerder traag.
Dyslexie heeft een erfelijke oorzaak, maar ook omgevingsfactoren spelen een rol. Een kind met een dyslectische ouder heeft meer kans op dyslexie, maar niet alle kinderen met een dyslectische ouder hebben dyslexie

Dyscalculie 

Dyscalculie is een rekenstoornis waarbij de prestaties van het kind ondermaats scoren volgens de verwachtingen op andere domeinen. Net als dyslexie is het geen probleem van voorbijgaande aard. Het is een hardnekkig probleem.
Er bestaan verschillende soorten dyscalculie waarbij de onderverdeling gebeurt op basis van het domein waar het kind moeite mee heeft.
Op school heeft dyscalculie vaak niet alleen invloed bij de rekenlessen, maar ook bij alle andere vakken waar getallen voorkomen. Afhankelijk van de vorm en de ernst is er ook een aanzienlijke impact op het dagelijks leven.
Vaak hebben deze kinderen ook een vorm van dyslexie en/of dysorthografie.

Dysfasie 

Dysfasie is een ernstige taalstoornis met een neurologische oorzaak. Dit probleem is niet van voorbijgaande aard zoals een vertraagde spraak- en taalontwikkeling.
Kenmerkend voor dysfasie is dat deze kinderen meer begrijpen dan ze zelf kunnen zeggen. Ze hebben meer moeite met talige opdrachten op commando. Dialogen zijn dan ook moeilijker dan spontaan spreken. Ze hebben moeite met een correcte zinsbouw en het vervoegen en verbuigen van woorden. Deze kinderen hebben soms ook last van woordvindingsproblemen. De taalproblemen wegen ook door op andere schoolse vaardigheden als lezen, wereldoriëntatie, … Vaak hebben kinderen met een dysfatische taalontwikkeling dan ook leerproblemen.

Verbale ontwikkelingsdyspraxie 

Deze kinderen hebben problemen met de motorische planning van de articulatie. Er is geen spierprobleem.
Volgende kenmerken kunnen voorkomen:

  • Moeite met het sturen van de articulatiebewegingen
  • Zoekende bewegingen
  • Beperkte mondmotoriek
  • Onduidelijke articulatie
  • Inconsistentie in de fouten

NLD (niet-verbale-leerstoornis) 

Ongeveer 10% van de kinderen met een leerstoornis zou NLD hebben. De oorzaak van NLD zou een mindere werking van de rechter hersenhelft zijn, die instaat voor het leggen van verbindingen.
Bij deze kinderen is inzichtelijk rekenen en begrijpend lezen moeilijk. Technische vaardigheden zoals technisch lezen, spellen lukken beter. Kinderen met NLD halen weinig informatie uit wat ze zien, horen, voelen,… Ze halen hun informatie uit wat tegen hen gezegd wordt. Deze kinderen willen alles verbaal uitleggen.

Stotteren 

Stotteren komt bij ongeveer 1% van de bevolking voor. Kenmerkend voor stotteren is dat de vloeiendheden binnen 1 woord voorkomen. Er zijn drie vormen van stotteren: herhalen, verlengen en blokkeren.
Hoe werkt het? Tijdens het spreken krijgt iemand constant terugkoppeling over hetgeen gezegd wordt. De voor de spraak verantwoordelijke spieren (tong, lippen, kaakspieren enzovoort) worden door het voor de spraak verantwoordelijke deel van de hersenen (de temporale kwab van de linker hersenhelft) geïnstrueerd om bepaalde bewegingen te maken. Wanneer een spierbeweging fout gaat (dreigt te gaan) vanwege bijvoorbeeld spanning (welke dan ook) wordt dit naar de hersenen teruggekoppeld. Bij een PDS wordt deze terugkoppeling minder adequaat gegeven, waardoor de spieren blijven corrigeren. Dit veroorzaakt stottersymptomen. Het probleem uit zich dus in de afstemming tussen de aansturing vanuit de hersenen en de spieren die voor de spraak verantwoordelijk zijn. Maar het is geen ‘spierprobleem’.

Neurologische problemen: Afasie, dysarthrie en dysfagie 

Mensen kunnen na een hersenbloeding of embolie moeite hebben met spreken, taalbegrip, slikken, … De logopediste kan via oefeningen de hinder tot een minimum beperken.

 

Info voor leerkrachten 

 

0478 45 97 61

info@logopediedepauw.info

Adres

Ieperweg 73
Ieperweg 73
8210 Loppem
8210 Loppem

Praktijkuren

ma - vr: 8u - 19u
ma - vr: 8u - 19u
za: 8u - 13u
za: 8u - 13u
Steeds op afspraak!
Steeds op afspraak!
De therapie kan in de praktijk, op school of aan huis doorgaan